Αποτελεσματα του έργου safenet

Βασικά αποτελέσματα
και εργαλεία στο πλαίσιο
του έργου SafeNet

I. Πρωτόκολλο Αναφοράς και Υποστήριξης Θυμάτων έμφυλης διαδικτυακής βίας

Ανάλυση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου της έμφυλης διαδικτυακής βίας  και ανάπτυξη στοχευμένου Πρωτόκολλου για την καταγραφή και την διαχείριση περιστατικών και για την υποστήριξη θυμάτων έμφυλης διαδικτυακής βίας, με βάση τις πρακτικές και την πρότερη εμπειρία των συνεργαζόμενων φορέων στον τομέα υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας και στην διαχείριση της έμφυλης διαδικτυακής βίας. Στην παραπάνω δράση συμμετέχει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου στην Ελλάδα και το Centre for Equality and Diversity – KUN στην Νορβηγία.

II. Διαδικτυακό Live Chat εργαλείου για την υποστήριξη θυμάτων

Δημιουργία εργαλείου σύγχρονης εξ αποστάσεως επικοινωνίας, Live Chat, για την υποστήριξη (πιθανών) θυμάτων έμφυλης διαδικτυακής βίας. Το εργαλείο Live Chat θα είναι κρυπτογραφημένο και θα διασφαλίζει την ανωνυμία των συμμετεχόντων. Το εργαλείο θα είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά και θα λειτουργεί από στελέχη υποστήριξης θυμάτων του  Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου. Το Chat θα είναι ενσωματωμένο στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και θα είναι συνδεδεμένο με την ιστοσελίδα του έργου.

III. Παρέμβαση για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Σχολικών Επαγγελματιών και Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη εργαλείων για παρεμβάσεις με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων των σχολικών επαγγελματιών και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην θεματική της έμφυλης διαδικτυακής βίας. Οι παρεμβάσεις αυτές θα εστιάζουν στην έμφυλη διάσταση της διαδικτυακής βίας, στον ρόλο των επαγγελματιών στο σχολικό περιβάλλον σχετικά με τα σχετικά περιστατικά, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των επαγγελματιών και στην παροχή εμπεριστατωμένων πληροφοριών για την αποτελεσματική αναγνώριση, πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης διαδικτυακής βίας στο σχολείο. Στην παραπάνω δράση συμμετέχουν και οι τρεις συνεργαζόμενοι φορείς σε Ελλάδα και Νορβηγία.  

IV. Παρέμβαση για την Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση Γονέων παιδιών εφηβικής ηλικίας

Ανάπτυξη εργαλείων για παρεμβάσεις με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων εφήβων στην θεματική της έμφυλης διαδικτυακής βίας.  Επιπλέον, θα συνοδεύεται από ενημερωτικό υλικό (ηλεκτρονικός οδηγός). Η παρέμβαση θα στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων παιδιών εφηβικής ηλικίας για την αποτελεσματική υποστήριξη των παιδιών και θα εστιάζει στην έμφυλη διάσταση της διαδικτυακής βίας. Στην παραπάνω δράση συμμετέχουν και οι τρεις συνεργαζόμενοι φορείς σε Ελλάδα και Νορβηγία.

V. Εκπαιδευτικές Δράσεις για Σχολικούς Επαγγελματίες και Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για σχολικούς επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  στην Περιφέρεια Κρήτης με βάση την παρέμβαση ανάπτυξης ικανοτήτων των επαγγελματιών. Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα έχουν την μορφή εργαστηρίων και θα διασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων επαγγελματιών. Κάθε εκπαιδευτική δράση θα είναι διάρκειας 3-4 ωρών και θα μπορούν να συμμετέχουν 20 επαγγελματίες, ώστε να είναι εφικτή η διαδραστική και βιωματική μεθοδολογία. Στην παραπάνω δράση συμμετέχει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου και το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών- ΙΑΚΕ στην Ελλάδα.

22 Φεβρουαρίου 2023
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο
Ηρακλείου |30 καθηγητές/τριες
31 Μαρτίου 2023
Γυμνάσιο Τυμπακίου | 23 καθηγητές/τριες
28 Μαρτίου 2023
Γυμνάσιο Μελεσών | 14 καθηγητές/τριες
22 Μαρτίου 2023
Γυμνάσιο Γαζίου | 38 καθηγητές/τριες

VI. Εκπαιδευτικές Δράσεις για Γονείς Εφήβων

Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για γονείς εφήβων με βάση την παρέμβαση ευαισθητοποίησης γονέων. Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα έχουν την μορφή διαδικτυακών και δια ζώσης εργαστηρίων και θα διασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων γονέων. Κάθε εκπαιδευτική δράση θα είναι διάρκειας 2-3 ωρών με 20 συμμετέχοντες, ώστε να είναι εφικτή η διαδραστική και βιωματική μεθοδολογία. Στην παραπάνω δράση συμμετέχει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου και το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών- ΙΑΚΕ στην Ελλάδα.

VII. Δράσεις Συνηγορίας

Ανάπτυξη Προτάσεων και Συστάσεων χάραξης πολιτικής για την  έμφυλη διαδικτυακή βία και την προστασία των θυμάτων στην Ελλάδα, με βάση βέλτιστες πρακτικές από την Νορβηγία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και με βάση τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην παραπάνω δράση συμμετέχει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου και το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών- ΙΑΚΕ στην Ελλάδα.

"Σημαντικός στόχος του έργου αποτελεί η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού μέσω σειράς δράσεων η οποία θεωρείται αναγκαία για την αντιμετώπιση του φαινομένου. "
- The SafeNet Project -
Μετάβαση στο περιεχόμενο